دفتر نواوری و ارتباط با صنعت دانشگاه

معرفی همکاران

مدیران و مسئولین دانشگاه و دانشکده ها

درباره ما

معرفی دفتر و ماموریت ها

استارتاپ ها


رویدادهای داخل و خارج دانشگاه

قوانین و مصوبات


قوانین و امتیازات در دانشگاه و وزارت

فرم ها


قراردادها و فرم های داخل و خارج دانشگاه

فرآیندها


فرایندهای ارتباط با صنعت در دانشگاه

مشاورین


مالی، تجاری سازی، ثبت اختراع

ثبت اختراع


ثبت داخل و خارج کشور و ثبت طرح صنعتی

تجاری سازی و حمایت ها

حمایت های دانشگاه در حوزه ساخت نمونه اصلی محصول و ارائه تهسیلات تجاری سازی از طریق صندوق غیردولتی سلامت ثامن
دانش بنیان
Hotel
Hotel